Przejdź do treści

Usługi

TERAPIE INDYWIDUALNE

Konsultacja diagnostyczna

Wstępne jedno lub dwa spotkania, których celem jest określenie oczekiwań wobec terapii, wspólne ustalenie najistotniejszych obszarów problemowych, określenie sposobu aktualnego funkcjonowania Klient(ki)a w ważnych rolach życiowych i relacjach z innymi. Efektem spotkań konsultacyjnych może być wspólne podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii lub znalezienie innej formy pomocy.

Psychoterapia online

Terapia odbywa się przez Skype, Messenger na takich samych zasadach jak terapia indywidualna prowadzona w gabinecie. Zawsze też jest poprzedzona konsultacją diagnostyczną.

Sesja psychoterapii indywidualnej

To spotkanie Klient(ki)a, któr(a)y przeżywa trudności i chce podjąć terapię oraz psychoterapeut(ki)y, któr(a)y będzie towarzyszył(a) w procesie terapii. Celem psychoterapii jest stworzenie warunków do tego by Klient(ka) po zakończonym procesie terapeutycznym, potrafił(a) samodzielnie konstruktywnie radzić sobie z trudnościami osobistymi, kryzysami natury emocjonalnej oraz z problemami w relacjach z innymi. Na początku terapii określimy cele i sposoby pracy. W ramach kontraktu psychoterapeutycznego ustalimy również zasady dotyczące poufności, ilości spotkań, zasad dotyczących płatności i

odwoływania spotkań. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 1-2 konsultacje.

TERAPIE GRUPOWE

Terapia Par i Małżeństw EFT

Terapia par i małżeństw metodą EFT  (terapia skoncentrowana na emocjach) bazuje na wiedzy o przywiązaniu i więziach w bliskich relacjach. Partnerzy wspólnie uczą się funkcjonowania w związku, tworzenia bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Jej wysoka skuteczność potwierdzona została licznymi badaniami naukowymi.

Terapia grupowa - Arteterapia

Arteterapia to terapia przez sztukę – twórcza terapia. Związki sztuki z medycyną sięgają czasów starożytnych. Obecnie termin ten stosowany jest w dwóch znaczeniach. W węższym – jako terapia przy udziale sztuk plastycznych. W szerszym – jako terapia przez twórczość z wykorzystaniem muzyki, tańca, teatru, poezji, prozy, zabawy, a także hodowli roślin.

Celem zajęć arteterapeutycznych jest wspieranie twórczego rozwoju osobowości oraz zdolności do komunikowania się z innymi, praca nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, komunikacją werbalną i niewerbalną. Systematyczne uczestnictwo w cyklicznych i regularnych spotkaniach w 8/10 osobowej grupie prowadzonej przez psychoterapeutkę. W grupie spotykają się osoby z podobnymi problemami. Zmiana, którą można uzyskać uczestnicząc w arteterapii grupowej zachodzi wskutek oddziaływań terapeuty, zaangażowania Klient(a)ki oraz procesu grupowego. Pracując nad swoimi problemami w grupie Klient(ka) ma możliwość doświadczyć poczucia wspólnoty i podobieństw, ale także odrębności swojego świata. Ma możliwość otrzymywać wsparcie grupy i uczyć się wspierać samego siebie.

Kwalifikację do grupy poprzedza konsultacja indywidualna, która pozwala rozwiać wątpliwości dotyczące przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii grupowej

Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 6 miesięcy.

Arteterapia to terapia przez sztukę – twórcza terapia. Związki sztuki z medycyną sięgają czasów starożytnych. Obecnie termin ten stosowany jest w dwóch znaczeniach. W węższym – jako terapia przy udziale sztuk plastycznych. W szerszym – jako terapia przez twórczość z wykorzystaniem muzyki, tańca, teatru, poezji, prozy, zabawy, a także hodowli roślin.

Celem zajęć arteterapeutycznych jest wspieranie twórczego rozwoju osobowości oraz zdolności do komunikowania się z innymi, praca nad poczuciem własnej wartości, asertywnością, komunikacją werbalną i niewerbalną. Systematyczne uczestnictwo w cyklicznych i regularnych spotkaniach w 8/10 osobowej grupie prowadzonej przez psychoterapeutkę. W grupie spotykają się osoby z podobnymi problemami. Zmiana, którą można uzyskać uczestnicząc w arteterapii grupowej zachodzi wskutek oddziaływań terapeuty, zaangażowania Klient(a)ki oraz procesu grupowego. Pracując nad swoimi problemami w grupie Klient(ka) ma możliwość doświadczyć poczucia wspólnoty i podobieństw, ale także odrębności swojego świata. Ma możliwość otrzymywać wsparcie grupy i uczyć się wspierać samego siebie.

Kwalifikację do grupy poprzedza konsultacja indywidualna, która pozwala rozwiać wątpliwości dotyczące przeciwwskazań do uczestnictwa w terapii grupowej

Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 6 miesięcy.

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców”

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Część I

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci chciały do nas mówić?

Cel warsztatu:

doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły-dziecko, opartej na dialogu.

Organizacja zajęć:

10 dwugodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu.

Tematyka zajęć:

TERAPIE SŁUCHOWE

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudnosci do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może byc w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Indywidualna stymulacja słuchu metodą dr k. Johansena Ias

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją www.dyslexia-lab.dk. Wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze . W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej i nagranej na syntetyzatorze nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, USA, Słowacji, Hiszpanii, Norwegii i Austrii.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również: